Method: setOldname(ILexNameToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!