Method: setMeasureName(ILexNameToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!