Method: caseACharBasicTypeIR(ACharBasicTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!