Method: caseAErrorStmIR(AErrorStmIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!