Method: caseAMapMapTypeIR(AMapMapTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!