Method: caseARecordTypeIR(ARecordTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!