Method: caseAUnionTypeIR(AUnionTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!