Method: caseAUnknownTypeIR(AUnknownTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!