Method: caseAVoidTypeIR(AVoidTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!