Method: defaultOutSBasicTypeIR(SBasicTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!