Method: defaultOutSImportsIR(SImportsIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!