Method: defaultOutSMapTypeIR(SMapTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!