Method: inACharBasicTypeIR(ACharBasicTypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!