Method: inAForAllQuantifierExpIR(AForAllQuantifierExpIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!