Method: setFound()

ERROR: Error while reading the sourcefile!