Method: propertyResponse(ILexNameToken, Value, DBGPContextType)

ERROR: Error while reading the sourcefile!