Method: findMatches(SClassDefinition, ILexNameToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!