Method: caseATixeStm(ATixeStm, FreeVarInfo)

ERROR: Error while reading the sourcefile!