Method: defaultOutSMapExpIR(SMapExpIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!