Method: POForAllContext(ASetCompSetExp)

ERROR: Error while reading the sourcefile!