Method: RenameAnalysis(Set)

ERROR: Error while reading the sourcefile!