Method: setName(ILexIdentifierToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!