Method: AIsExp(ILexLocation, ILexCommentList, ILexNameToken, PExp, PDefinition)

ERROR: Error while reading the sourcefile!