Method: setClassname(ILexNameToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!