Method: setName(ILexNameToken)

ERROR: Error while reading the sourcefile!