Method: setCheckedType(STypeIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!