Method: setNextElementDecl(AVarDeclIR)

ERROR: Error while reading the sourcefile!