Method: outAStringLiteralExp(AStringLiteralExp)

ERROR: Error while reading the sourcefile!