Method: inARealLiteralExp(ARealLiteralExp)

ERROR: Error while reading the sourcefile!